+3226485509 | info@askservices.be

1111111111111

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Instructies voor de veiligheid op de werkvloer voor werknemers dienstencheques gedurende de “coronamaatregelen”.

Instructions relatives à la securité sur le lieu de travail à l'attention du travailleurs pendant les mesures corona”.

Instructies voor de werknemer:

1. Werknemers kunnen uiteraard steeds contact opnemen met de dienstencheque-onderneming ingeval van twijfel over de werkplek, bezorgdheid omwille van (oudere) gebruikers, ….
2. Het werk moet altijd op een veilige manier kunnen worden georganiseerd. Als de werknemer zich onveilig voelt omdat de voorziene maatregelen niet gerespecteerd (kunnen) worden door de gebruiker heeft hij het recht om de werkplek te verlaten. De werknemer informeert dan onmiddellijk de dienstenchequeonderneming en deze neemt de gepaste maatregelen ten aanzien van de gebruiker.
3. Werknemers die zich plots of kort voor de uitvoering van hun taak ziek voelen, melden dit aan de dienstencheque-onderneming en de gebruiker volgens de interne procedures. Indien een dokter een risico op besmetting van covid-19 constateert wordt de werkgever onmiddellijk ingelicht. Deze informeert de (voormalige) gebruikers op de wijze die past binnen de regels van de privacy.
4. Werknemers die symptomen vertonen van covid-19 dienen de medische richtlijnen strikt op te volgen.
5. Het werk bij de gebruiker moet op een veilige manier kunnen gebeuren en de werknemer past zeker zijn gedrag aan om het risico op besmetting te minimaliseren:  Bij de begroeting van de klant en bij het poetsen worden de regels van ‘social distancing’ in acht genomen. Indien de woning het toelaat bevindt de gebruiker zich in een afzonderlijke ruimte tijdens het werk. Indien dat niet mogelijk is wordt de maximaal haalbare afstand gerespecteerd. Indien een afstand van minimaal 1,5 meter niet haalbaar is mag er niet gewerkt worden.  Er wordt maximaal gewerkt met handschoenen. De werknemer wast daarnaast de handen grondig en regelmatig met water en zeep. Dit wil zeggen minstens voor en na het werk. De werknemer gebruikt
papieren wegwerphanddoekjes of een schone handdoek om de handen te drogen. Papieren wegwerpdoekjes worden in een afgesloten vuilzak gegooid.  Als eerste taak worden de belangrijkste aanraakpunten: deurklinken, lichtschakelaars, telefoons, oppervlakken zoals een tafel, het aanrecht, de afstandsbediening, …. en in het sanitair (zeker spoelknop, handsteun, kraan, …) gedesinfecteerd. De werknemer herhaalt deze taak bij het beëindigen van de job.
6. Bij verplaatsingen met het openbaar vervoer wordt maximaal aan social distancing gedaan. Ondernemingen moeten hun werknemers die met het openbaar vervoer naar de gebruikers gaan, de richtlijn geven om zoveel mogelijk buiten de spitsuren te reizen. In samenspraak met de huishoudhulpen en klanten kan de dienstencheque-onderneming overwegen de werkuren aan te passen; ook al omwille van de verzekering moet de dienstencheque-onderneming hiervan steeds voorafgaandelijk op de hoogte gesteld worden.
7. De werknemer heeft steeds voldoende papieren zakdoekjes bij zich. Bij snuiten, niezen en hoesten bedekt de werknemer de neus en mond met een papieren zakdoek. De werknemer gooit de zakdoek nadien in een afsluitbare vuilnisbak en past handhygiëne toe.

Met vriendelijke groeten,

ASK services

Instructions à l’attention du travailleur :

1. Les travailleurs peuvent bien entendu prendre contact à tout moment avec l’entreprise de titres-services en cas de doute sur le lieu de travail, d’inquiétude quant au travail avec des utilisateurs (plus âgés) ...
2. Le travail doit toujours pouvoir être organisé en toute sécurité. Si le travailleur se sent en insécurité parce que les mesures prévues ne sont pas (ou ne peuvent pas être) respectées par l’utilisateur, il a le droit de quitter le lieu de travail. Dans ce cas, le travailleur informe immédiatement l’entreprise de titres-services, qui prend les mesures appropriées à l’égard de l’utilisateur.
3. Les travailleurs qui se sentent malades soudainement ou peu avant l’exécution de leurs tâches le signalent à l’entreprise de titres-services et à l’utilisateur selon les procédures internes. Si un médecin constate un risque de contamination au covid-19, l’employeur en est immédiatement averti. Celui-ci informe les utilisateurs (antérieurs) conformément aux règles relatives à la vie privée.
4. Les travailleurs qui présentent des symptômes du covid-19 doivent observer rigoureusement les directives médicales.
5. Le travail chez l’utilisateur doit pouvoir être réalisé en toute sécurité et le travailleur adapte bien évidemment son comportement afin de minimiser les risques de contamination :
• Au moment de l’accueil et lors du ménage, les règles de distanciation sociale doivent être prises en considération. Si le logement le permet, l’utilisateur se trouve dans un espace séparé pendant le travail. Si cela n’est pas possible, il y a lieu de respecter la distance raisonnable maximale. S’il n’est pas possible de maintenir une distance minimale de 1,5 mètre, le travail ne peut être effectué.
• Le travailleur est tenu d’utiliser des gants autant que possible. En outre, le travailleur se lave soigneusement et régulièrement les mains avec de l’eau et du savon, autrement dit au moins avant et après le travail. Le travailleur utilise des serviettes jetables en papier ou une serviette propre pour se sécher les mains. Les serviettes jetables en papier sont jetées dans un sac poubelle fermé.
• La première tâche consiste à désinfecter les principaux points de contact (poignées de porte, interrupteurs, téléphones, surfaces telles que tables, plan de travail, télécommandes...) et les sanitaires (surtout le bouton de la chasse d’eau, les rampes, robinets...). Le travailleur répète cette tâche lorsqu’il a fini son travail.
6. Lors des déplacements en transports en commun, il y a lieu d’appliquer pleinement les règles de distanciation sociale. Les entreprises doivent donner aux travailleurs qui se rendent en transports en commun chez les utilisateurs la consigne de voyager autant que possible en dehors des heures de pointe. En concertation avec les aides ménagères et les clients, l’entreprise de titres-services peut envisager d’adapter les heures de travail ; pour des questions d’assurance, l’entreprise de titres-services doit aussi toujours en être tenue informée au préalable.
7. Le travailleur a toujours sur lui une quantité suffisante de mouchoirs en papier. Le travailleur se couvre le nez et la bouche avec un mouchoir en papier lorsqu’il se mouche, qu’il éternue et qu’il tousse. Le travailleur jette ensuite le mouchoir dans un sac poubelle pouvant être fermé et se lave rigoureusement les mains.

Cordialement,

ASK Services

Poster-coronavirus
instructies-handen-wassen-met-water-en-zeep_feb2020 (1)

De huishoudhulpen die vrijwillig terug starten hebben alvast een pakket gekregen om veilig weer aan de slag te gaan.
In dit pakket zitten o.a.:  handschoenen, mondmaskers, papieren zakdoekjes of vochtige doeken, veiligheidsinstructies.
Heb je het pakket nog niet ontvangen?
Dan kan je dit in samenspraak met jouw verantwoordelijke nog afhalen op kantoor.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hier verneem je meer over werken als poetshulp bij ‘ASK services’.

Hou je van netheid en orde? Poetst u graag en goed?
Zoekt u een vaste job in de regio Brussel, Vlaams-Brabant rond Brussel? Kom dan snel uw diensten verlenen bij de 'ASK services'.

Wat verwacht 'ASK services' van u?
- Graag huishoudwerk doen: poetsen, opruimen, strijken, enz.
- Zin voor orde, netheid en stiptheid.
- Discreet en nauwgezet zijn, en een verzorgd voorkomen hebben.
- Zin voor initiatief en zelfstandig kunnen werken.

Wat kunt u van ons verwachten?
- Een arbeidscontract van bepaalde (tot 3 manden) en onbepaalde duur.
- Goede en correcte loon- en arbeidsvoorwaarden.
- Eindejaarspremie, vakantiegeld, verplaatsingsvergoeding.
- Een job die perfect te combineren is met je gezin: je stelt zelf je werkrooster samen en werkt bij klanten in je eigen streek.
- Een syndicale premie.

Hier kunt u de lege maandelijkse planning downloaden / Ici vous pouvez télécharger planification vide pour chaque mois 

Titres-services


PDF (NL) PDF (FR)

Woordenboek voor huishoudhulp


(NL)