+3226485509 | info@askservices.be

Instructies voor de veiligheid op de werkvloer voor werknemers dienstencheques gedurende de “coronamaatregelen”.

Instructies voor de gebruiker:

1. Een werknemer mag onder geen enkel beding werken bij een (vermoedelijk) besmet persoon. De gebruiker informeert de dienstencheque-onderneming zo snel mogelijk indien een dergelijke situatie zich voordoet.
2. Indien de melding minder dan 48 u vóór de geplande dienstencheque-activiteit plaatsvindt, verwittigt de gebruiker de dienstencheque-onderneming. Bij ontstentenis aan een werk-alternatief voor de werknemer, gelden de contractuele afspraken tussen de dienstencheque-onderneming en de gebruiker.
3. De gebruiker organiseert mede een veilige werkplek als volgt:
- De gebruiker voorziet een mogelijkheid om de handen te wassen, een propere handdoek, een desinfecterend middel (bv. javel 10 * verdund met water) en uiteraard alle poetsmateriaal en producten.
- De gebruiker zorgt dat de werkplek – daar waar mogelijk, doch maximaal - zeer goed verlucht wordt, 
best vooraleer de werknemer zelfs aankomt. Indien er mechanische ventilatie voorzien is, wordt deze maximaal gebruikt. 
- Bij het poetsen vermijdt de gebruiker contact met de werknemer. Indien de woning het toelaat bevindt 
de gebruiker zich in een afzonderlijke ruimte tijdens het werk. Indien dat niet mogelijk is wordt de maximaal haalbare afstand gerespecteerd. Indien een afstand van minimaal 1,5 meter niet haalbaar is mag er niet gewerkt worden.
- De dienstencheques worden op voorhand klaargelegd om persoonlijk contact te vermijden.
  Het is 
absoluut aan te bevelen van elektronische dienstencheques gebruik te maken.

Poster-coronavirus

_______________________________

Reglement dienst huishoudelijke hulp


Hoofdstuk 1: Toepassingsgebied

De duur van de hulp wordt bepaald in overleg met de aanvragers (minimum 3 uur en max 8 uur per dag). We houden rekening met wat de dienst kan aanbieden en met wat de behoeften zijn. De hulp bieden we op werkdagen tussen 8 en 17 uur, dit kan in de voor- of namiddag zijn. Indien nodig kan bij aanvang van de hulp meer extra uren per week geboden worden. In principe wordt de hulp geboden door dezelfde medewerkster en op een vast tijdstip. De medewerkers mogen niet geweigerd worden op grond van afkomst, geslacht of geloofsovertuiging.
Als de vaste medewerkster verhinderd is dan zorgt de dienst automatisch voor een vervangster. Enkel als de vervangster niet op dezelfde dag kan komen dan worden de begunstigden op voorhand verwittigd van de aanpassing.
De huishoudelijke hulp heeft een vast of tijdelijk karakter en kan altijd onderbroken en zelfs stopgezet worden.

Hoofdstuk 2: Taak van de medewerkster voor huishoudelijke hulp

Ze doet het onderhoud in de meest gebruikte leef- en slaapruimten.
Naast het wekelijks onderhoud kan zij instaan voor:
    • het opruimen van de woning;
    • de afwas;
    • de was en strijk;
    • dringende boodschappen.

Nog enkele vuistregels:
    • halfweg de werktijd heeft de medewerkster recht op een onderbreking van maximum een kwartier;
    • zware en gevaarlijke karweien zijn uitgesloten;
    • het is de medewerkster verboden binnenshuis te roken tenzij de begunstigden hiervoor eerder hun toestemming hebben gegeven;

Hoofdstuk 3: Schorsen en stopzetten van de hulp

De hulp kan ook onmiddellijk stopgezet worden wanneer de hulp niet langer noodzakelijk is of indien de bijdragen niet betaald worden. Ook de begunstigden kunnen de hulp altijd schorsen of beëindigen. Het volstaat dan om de dienst tijdig te verwittigen. Het is belangrijk om dit te doen ten laatste op de maandag van de week voordien omdat anders de bijdragen voor de uren dat de medewerkster zou hebben gewerkt, aangerekend worden.

Hoofdstuk 4: Financiële bijdrage van de begunstigden

De gepresteerde uren moeten betalen worden binnen de 14 dagen na het ontvangst van een e-mail van Sodexo. Wanneer gebruikt u maakt van papieren dienstencheques, kunt u die gewoon meegeven aan de huishoudhulp.

Hoofdstuk 5: Huisdieren

De begunstigden staan persoonlijk in voor een degelijke verzorging van hun huisdieren. U moet een veilige werkplaats voor de poetsvrouw bezorgen en de gevaarlijke dieren in de kooi of buiten afgesloten houden.

Hoofdstuk 6: Temperatuur

Als richtlijn volgen wij het Koninklijk Besluit van 21 april 1975, artikels 8 en 9. Daarin staat: "In gesloten en doorlopen bezette werklokalen worden de minimum- en maximumtemperaturen als volgt vastgesteld: minimum 18°C – maximum 26,7°C. In open werklokalen of werkplaatsen in open lucht dient niet gewerkt te worden wanneer de buitentemperatuur lager is dan 5°C."
Het "reglement van de dienst voor huishoudelijke hulp" is goedgekeurd op